About OMAX Products Certification Buying Q&A Contact English
OMAX 重視產品的各項細節、品質及安全,因此致力於各項產品的檢測,把最好的感受傳達給使用者 。
     
  * SGS M1161-IR CS/2006/8016 * SGS M1181/M1191/M2191 CS/2006/70096
  * SGS M1281-IR CS/2006/70464 * SGS MD0091-L/MW0031-L CS/2007/40061
   
  田蕾股份有限公司
地址 : 彰化市彰草路773號 Map
E-Mail : sales@mirrors.com.tw
TEL : 886-4-7511838  FAX : 886-4-7518990
Mark設計工作室